ນິຕິກຳ

ລ/ດ ຫົວຂໍ້ເອກະສານດາວໂຫຼດ
1ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ, ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017 (ສະບັບປັບປຸງ)PDF
2ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພັນທະປັອງກັນຊາດ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 1995PDF
3ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005PDF
4ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2004PDF
5ກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005PDF
6ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ, ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 1990PDF
7ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຈາລະຈອນທາງບົກ, ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2000PDF
8ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 1997PDF
9ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍຢາເສບຕິດ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2007PDF
10ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 1990PDF
11ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍການປະກັນໄພ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 1990PDF
12ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007PDF
13ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005PDF
14ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2004PDF
15ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ, ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007PDF
16ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2007PDF
17ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ວັນທີ 27 ທັນວາ 2006PDF
18ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2004PDF
19ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ, ວັນທີ 6 ເມສາ 1992PDF
20ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ), ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2008PDF
21ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານ ຂອງການສືບທອດມູນມໍລະດົກ, ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 1990PDF
22ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນທີ 3 ເມສາ 1999PDF
23ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ວັນທີ 09 ພະຈິກ 2005PDF
24ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ),ວັນທີ 27 ທັນວາ 2006PDF
25ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007PDF
26ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003PDF
27ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ, ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2004PDF
28ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ວັນທີ 10 ເມສາ 2001PDF
29ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008PDF
30ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ວັນ​ທີ 24 ທັນ​ວາ 2007PDF
31ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ, ວັນ​ທີ 26 ທັ​ນ​ວາ 2006PDF
32ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ, 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2005PDF
33ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ, ວັນ​ທີ 09 ພະ​ຈິກ 2005PDF
34ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ, ວັນ​ທີ 08 ເມ​ສາ 2001PDF
35ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ 2001PDF
36ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ, ວັນ​ທີ 26 ພະ​ຈິກ 2009PDF
37ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ, ວັນ​ທີ 16 ກັນ​ຍາ 20141PDF
38ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ວັນ​ທີ 10 ພະ​ຈິກ 2016PDF