ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ: ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 

ຂີດໝາຍທາງ
* * * * * * * * * *
ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມໜ້າທາງ - ຂອບທາງ

ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ
ປົກກະຕິ

ແຊງຂຶ້ນໜ້າລົດຄັນອື່ນໄດ້
ເມື່ອມີຄວາມປອດໄພ

ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງຄູ່ (ເສັ້ນເຕັມຄູ່)

ຫ້າມແຊງຂຶ້ນໜ້າລົດຄັນອື່ນ,
ຫ້າມຢຽບເສັ້ນ ຫຼື ຂວ້າມເສັ້ນ
ຢ່າງເດັດຂາດ

ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງ

ຫ້າມແຊງຂຶ້ນໜ້າລົດຄັນອື່ນ,
ຫ້າມຢຽບເສັ້ນ ຫຼື ຂວ້າມເສັ້ນ
ຢ່າງເດັດຂາດ

ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນຄູ່
(ເສັ້ນເຕັມຄູ່ກັບເສັ້ນປະ)

ລົດທີ່ແລ່ນທາງເສັ້ນເຕັມ
ຫ້າມແຊງ ຫຼື ຂວ້າມເສັ້ນ
ຢ່າງເດັດຂາດ

ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນຄູ່
(ເສັ້ນປະຄູ່ກັບເສັ້ນເຕັມ)

ລົດທີ່ແລ່ນເສັ້ນປະ
ອາດຈະຂວ້າມ ຫຼື ແຊງ
ຂຶ້ນໜ້າໄດ້ເມື່ອປອດໄພ

ເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ
ຫ້າມແຊງ

ຫ້າມແຊງໂດຍເດັດຂາດ,
ຫ້າມຂັບລົດຢຽບເສັ້ນ ຫຼື
ລ້ຽວກັບ

ເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ
ປົກກະຕິ

ໃຫ້ຂັບລົດຢູ່ໃນຊ່ອງທາງ
ຂອງຕົນເອງ, ຫ້າມຢຽບເສັ້ນ
ເວັ້ນແຕ່ຈະປ່ຽນຊ່ອງ
ຈະລາຈອນໃໝ່ ຫຼື
ລ້ຽວກັບເທົ່ານັ້ນ

ເສັ້ນຢຸດລົດ
ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຈອດລົດກ່ອນ
ເຖິງເສັ້ນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຍ່າງ
ຂວ້າມທາງໄປກ່ອນ ເມື່ອປອດ
ໄພດີແລ້ວ ຈຶ່ງຂັບລົດໄປໄດ້.

ເສັ້ນຂອບທາງອະນຸຍາດໃຫ້ຈອດໄດ້
ແຕ່ກ້ຳຂວາມືຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ
ໃນກໍລະນີບໍ່ມີປ້າຍຫ້າມຈອດ

ເສັ້ນຂອບທາງຫ້າມຈອດ
ແຕ່ຢຸດຊົ່ວຄາວໄດ້
ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າ

ເສັ້ນຂອບທາງຫ້າມຢຸດ
ຫຼື ຫ້າມຈອດ
ລົດທຸກປະເພດ

ບ່ອນຈອດລົດ
ແບບທີໜຶ່ງ

ບ່ອນຈອດລົດ
ແບບທີສອງ

ບ່ອນຈອດລົດ
ແບບທີສາມ

ທາງມ້າລາຍ
ແບບທີໜຶ່ງ

ທາງມ້າລາຍ
ແບບທີສອງ

ທາງມ້າລາຍ
ແບບທີສາມ

ລູກສອນໄປຊື່

ລູກສອນລ້ຽວຊ້າຍ

ລູກສອນລ້ຽວຂວາ

ລູກສອນໄປຊື່
ແລະ ລ້ຽວຊ້າຍ

ລູກສອນໄປຊື່
ແລະ ລ້ຽວຂວາ

ລູກສອນລ້ຽວຊ້າຍ
ແລະ ລ້ຽວຂວາ
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !