ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ: ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 

ສາລະບານເດີນລົດ
* * * * * * * * * *

1 - ລົດເກງສີດຳ ໄປກ່ອນເພາະຢູ່ກ້ຳທາງມີປ້າຍ ບອກສິດ ເລກທີ 3.6 "ມີສິດໄປກ່ອນ" ສ່ວນລົດບັນທຸກ ສີແດງໄປນຳຫຼັງ ເພາະຢູ່ກ້ຳທາງມີປ້າຍບອກສິດ ເລກທີ 3.5 "ລົດທີ່ສວນທາງມາມີສິດໄປກ່ອນ".

2 - ສາຍທາງເລກ 2 ມີສິດໄດ້ແຕ່ລ້ຽວຂວາເທົ່ານັ້ນ, ສາຍທາງເລກ 1 ມີສິດໄປຊື່ ຫຼື ລ້ຽວຊ້າຍ.

3 - ທາງລັກສະນະນີ້ສາມາດໄປຊື່ ຫຼື ລ້ຽວຂວາເທົ່ານັ້ນ ເພາະຢູ່ທາງກ້ຳຊ້າຍມີປ້າຍຫ້າມເລກທີ 2.2 "ຫ້າມພາຫະນະທຸກຊະນິດ".

4 - ລົດເກງສີແດງຈະລ້ຽວຊ້າຍມີສິດໄປກ່ອນ ເພາະບໍ່ມີອຸປະສັກທາງຈາກກ້ຳຂວາ ແຕ່ລົດສີແດງຕ້ອງຢຸດຖ້າກາງທາງ ເພື່ອປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດເກງສີຂຽວໄປຊື່ຜ່ານໄປກ່ອນ ເພາະເວລານັ້ນ ລົດສີຂຽວຢູ່ກ້ຳຂວາຂອງລົດແດງ, ລົດສີຕັບໝູ ໄປຊື່ໄປທີສອງເພາະຫຼັງຈາກມີລົດສີແດງຜ່ານໄປແລ້ວ ບໍ່ມີອຸປະສັກຈາກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດສີຂຽວຈະໄປຊື່ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຕັບໝູໄປກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄປໄດ້.

5 - ລົດເກງສີແດງ ແລະ ລົດບັນທຸກໜັກສີຂຽວໄປພ້ອມກັນ, ລົດເກງສີເຫຼືອງຢຸດປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີແດງໄປກ່ອນ ເພາະສີແດງຢູ່ທາງໃຫຍ່.

6 - ລົດສີແດງໄປກ່ອນ ເພາະບໍ່ມີອຸປະສັກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດສີຂຽວໄປຕາມຫຼັງ.

7 - ລົດສີແດງ ແລະ ລົດສີຂຽວໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ກ່ອນລົດສີຂຽວຈະລ້ຽວຊ້າຍ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີແດງຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະລົດເວລານັ້ນ ລົດສີແດງຢູ່ທາງກ້ຳຂວາຂອງລົດສີຂຽວ.

8 - ລົດບັນທຸກໜັກສີຂຽວໄປກ່ອນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່, ລົດເກງສີເຫຼືອງໄປຕາມຫຼັງ ເພາະຢູ່ທາງມີປ້າຍບອກສິດເລກທີ 3.3 "ປ່ອຍທາງ".

9 - ທາງເລກ 1 ແລະ ເລກ 3 ແມ່ນຫົນທາງໃຫຍ່ ເພາະມີປ້າຍບອກສິດເລກທີ 3.1 "ທາງໃຫຍ່", ທາງເລກ 2 ແມ່ນທາງນ້ອຍ ເພາະມີປ້າຍບອກສິດເລກທີ 3.4.

10 - ລົດສີຂຽວໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະຢູ່ທາງທີ່ເປີດໄຟຂຽວ, ລົດສີຟ້າຈະລ້ຽວຂວາ ໄປຕາມທິດທາງຂອງລູກສອນ ຕ້ອງປ່ອນທາງໃຫ້ຄົນຍ່າງ ຂ້າມຜ່ານໄປກ່ອນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລົດສີຂຽວໄປກ່ອນ ແລ້ວລົດສີຟ້າຈຶ່ງໄປ, ລົດສີເຫຼືອງຫ້າມສັນຈອນ ເພາະຢູ່ສາຍທາງໄຟແດງ.

11 - ເຈົ້າໜ້າທີ່ເດ່ແຂນອອກໄປຂ້າງລົດສີແດງແສດ ແລະ ລົດສີດຳຫ້າມສັນຈອນ, ລົດສີຂຽວຈະລ້ຽວຂວາໄປໄດ້, ລົດສີແດງຈະລ້ຽວຂວາໄປໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປ່ອນທາງໃຫ້ຄົນຍ່າງຂ້າມຜ່ານໄປກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄປ, ສີຟ້າລ້ຽວຊ້າຍໄປໄດ້.

12 - ລົດສີຂຽວໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະຢູ່ຫົນທາງໃຫຍ່ ແລະ ມີເອກະສິດກ້ຳຂວາ ຖ້າທຽບໃສ່ລົດສີແດງ ຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຫຍ່ຄືກັນ, ລົດສີແດງຈະໄປຊື່ໄປທີສອງ, ລົດສີຟ້າຈະລ້ຽວໄປທີສາມ ແລະ ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປສຸດທ້າຍ.

13 - ລົດເກງສີຂຽວຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່, ລົດເກງສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຂວາໄປຕາມຫຼັງ ເພາະມີປ້າຍບອກສິດເລກທີ 3.3.

14 - ໃນທາງຄົບບໍ່ສະເໝີກັນ ລົດເກງສີເຫຼືອງໄປກ່ອນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່, ສີຂຽວໄປຕາມຫຼັງ "ປ່ອຍທາງ".

15 - ລົດເກງສີຂຽວ ແລະ ລົດເກງສີຟ້າຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ລົດເກງສີຂຽວຈະລ້ຽວໄປທາງຊ້າຍ ຕ້ອງຢຸດປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດເກງສີຟ້າໄປກ່ອນ ເພາະໃນເວລານັ້ນ ລົດເກງສີຟ້າຢູ່ທາງກ້ຳຂວາຂອງລົດເກງສີຂຽວ, ລົດເກງສີເຫຼືອງໄປສຸດທ້າຍເພາະຢູ່ທາງມີປ້າຍບອກສິດເລກ 3.3 "ປ່ອຍທາງ".

16 - ລົດບັນທຸກສີຟ້າຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະບໍ່ມີອຸປະສັກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດເກງສີເຫຼືອງຈະໄປຊື່ໄປທີສອງ ເພາະຫຼັງຈາກລົດບັນທຸກສີຟ້າຜ່ານໄປແລ້ວ ບໍ່ມີອຸປະສັກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດເກງສີແດງຈະໄປຊື່ໄປສຸດທ້າຍ.

17 - ລົດສີເຫຼືອງ ຈະລ້ຽວໄປຊ້າຍໄປກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງຢຸດຖ້າຢູ່ກາງທາງ ເພື່ອປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດເກງສີແດງຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະໃນເວລານັ້ນ ລົດສີແດງຢູ່ກ້ຳຂວາລົດສີເຫຼືອງ, ລົດສີຂຽວຈະໄປຊື່ໄປທີສອງ ເພາະຫຼັງຈາກທີ່ລົດສີເຫຼືອງຜ່ານໄປແລ້ວ ບໍ່ມີອຸປະສັກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດສີແດງຈະໄປຊື່ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຂຽວໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງໄປ.

18 - ໃນທາງຄົບສະເໝີກັນ ລົດເກງສີຂຽວຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງຢຸດຖ້າຢູ່ກາງທາງ ເພື່ອປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປກ່ອນ ເພາະໃນເວລານັ້ນ ລົດສີເຫຼືອງຢູ່ກ້ຳຂວາຂອງລົດສີຂຽວ, ລົດສີດຳ ຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປທີສອງ ເພາະຫຼັງຈາກລົດສີຂຽວຜ່ານໄປແລ້ວ ບໍ່ມີອຸປະສັກທາງກ້ຳຂວາ, ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຊ້າຍ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີດຳໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງໄປ.

19 - ລົດເກງສີແດງ ແລະ ສີຂຽວໄປຊື່ພ້ອມກັນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່, ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປສຸດທ້າຍ ເພາະຢູ່ທາງມີປ້າຍບອກສິດເລກທີ 3.3 "ປ່ອຍທາງ".

20 - ລົດສີແດງ ແລະ ລົດສີຂຽວໄປພ້ອມກັນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່ ແຕ່ລົດສີຂຽວກ່ອນຈະລ້ຽວຊ້າຍ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີແດງຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະໃນເວລານັ້ນ ລົດສີແດງຢູ່ທາງກ້ຳຂວາຂອງລົດສີຂຽວ, ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຊ້າຍໄປສຸດທ້າຍ.

21 - ລົດສີເຫຼືອງ ແລະ ລົດສີຟ້າໄປພ້ອມກັນ ເພາະຢູ່ທາງໃຫຍ່ ແຕ່ລົດສີຟ້າກ່ອນຈະລ້ຽວຊ້າຍ ຕ້ອງຢຸດປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີເຫຼືອງຈະລ້ຽວຂວາໄປກ່ອນ ເພາະໃນເວລານັ້ນ ລົດສີເຫຼືອງຢູ່ທາງກ້ຳຂວາຂອງລົດສີຟ້າ, ລົດເກງສີຂຽວຈະໄປຊື່ອະນຸຍາດໄປໄດ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຟ້າໄປກ່ອນ, ລົດສີແດງໄປສຸດທ້າຍ.

22 - ລົດເກງສີຟ້າ ຈະຕ້ອງລະວັງເມື່ອເຫັນປ້າຍ ອັນຕະລາຍເລກທີ 1.24 "ທາງສອງສາຍກົງກັນຂ້າມກັນ" ລົດສີແດງເວັ້ນໄປຕາມປ້າຍກຳນົດ ເລກທີ 4.2.2 "ທາງເວັ້ນເບື້ອງຊ້າຍ" ແຕ່ຕ້ອງລະວັງລົດມາທິດກົງກັນຂ້າມ.

23 - ລົດເກງສີຂຽວ ຈະຊີງຂຶ້ນລົດສີແດງ, ລົດສີແດງ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຂຽວໄປກ່ອນ.

24 - ລົດບັນທຸກໜັກຕ້ອງຢຸດປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຂຽວທີ່ມາແຕ່ທິດກົງກັນຂ້າມໄປກ່ອນ.

25 - ລົດບັນທຸກສີແດງ ຈະລ້ຽວກັບ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຂຽວ ແລະ ລົດສີເຫຼືອງຜ່ານໄປກ່ອນ.

26 - ລົດສີຕັບໝູສາມາດຂ້າມເສັ້ນຂີດໝາຍຮ່ອງທາງດຽວກັນໄດ້ ເພື່ອແຊງຂຶ້ນລົດເກງສີເຫຼືອງ ແລະ ລົດເກງສີຂຽວ ສາມາດຂ້າມເສັ້ນຂີດໝາຍສາຍທາງ ທີ່ມີທິດທາງດຽວກັນໄດ້ ເພື່ອແຊງຂຶ້ນລົດບັສສີແດງ.

27 - ລົດສີແດງ ແລະ ລົດສີຟ້າທັງສອງຄັນຢູ່ທາງໃຫຍ່ ແຕ່ລົດສີແດງຈະໄປຊື່ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດສີຟ້າຈະໄປຊື່ໄປກ່ອນ ເພາະລົດສີຟ້າຢູ່ທາງກ້ຳຂວາຂອງລົດສີແດງ.
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !