ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ: ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
* * * * * * * * * *
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 23 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 12 ທັນວາ 2012

ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
(ສະບັບປັບປຸງ)

ພາກທີ I - ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) : ຈຸດປະສົງ
ມາດຕາ 2 (ໃໝ່): ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ): ການອະທິບາຍຄຳສັບ
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ): ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ): ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ): ພັນທະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່): ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ
ມາດຕາ 8 (ໃໝ່): ການຮ່ວມມືສາກົນ

ພາກທີ II - ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທີ 1 - ລະບຽບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ): ລະບຽບການທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່): ລະບຽບການສຳລັບຄົນຍ່າງ
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ): ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່): ລະບຽບການສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່
ໝວດທີ 2 - ການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່): ເງື່ອນໄຂຂອງການສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ): ອາຍຸຂອງຜູ້ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່
ມາດຕາ 15 (ໃໝ່): ໃບຂັບຂີ່
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ): ປະເພດໃບຂັບຂີ່ຕາມຊະນິດຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ): ໃບຂັບຂີ່ຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ): ການຂັບຂີ່ ແລະ ການບັນທຸກ
ມາດຕາ 19 (ໃໝ່): ຂໍ້ຈຳກັດ ຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລົດ
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່): ທາດເຫຼົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່
ໝວດທີ 3 - ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່): ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 22 (ໃໝ່): ປ້າຍຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 23 (ໃໝ່): ສັນຍານຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່): ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ
ມາດຕາ 25 (ໃໝ່): ການຕິດຕັ້ງ ລະບົບສັນຍານຈະລາຈອນ
ໝວດທີ 4 - ການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ): ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ): ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ຕຳຫຼວດທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ມາດຕາ 30 (ໃໝ່): ຜູ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທາງການ
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ): ການກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂອຸບປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ
ໝວດທີ 5 - ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ
ມາດຕາ 32 (ໃໝ່): ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່): ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ

ພາກທີ III - ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ
ໝວດທີ 1 - ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງພາຫະນະ
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ): ຊະນິດພາຫະນະ
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ): ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ): ການກວດກາເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ): ການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ
ໝວດທີ 2 - ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ
ມາດຕາ 38 (ໃໝ່): ລະບຽບການທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ): ການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຂອງພົນລະເຮືອນ
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ): ການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ): ການເຄື່ອນຍ້າຍຍານພາຫະນະກົນຈັກໜັກ
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່): ການປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ພາກທີ IV - ທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່): ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 44 (ໃໝ່): ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ

ພາກທີ V - ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທີ 1 - ສະມາຄົມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ​ 45 (ໃໝ່): ທີ່ຕັ້ງຂອງສະມາຄົມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່): ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 47 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມ
ໝວດທີ 2 - ມູນນິທິກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 48 (ໃໝ່): ມູນນິທິ
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງມູນນິທິ

ພາກທີ VI - ຂໍ້ຫ້າມ
ມາດຕາ 50 (ໃໝ່): ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່): ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່): ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 53 (ໃໝ່): ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາກທີ VII - ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່): ຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່): ການປະນີປະນອມ
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່): ການຕັດສິນຂອງສານ
ມາດຕາ 59 (ໃໝ່): ການແກ້ໄຂທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ

ພາກທີ VIII - ຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 60 (ໃໝ່): ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 61 (ໃໝ່): ລະບົບຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່): ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ

ພາກທີ IX - ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ໝວດທີ 1 - ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ): ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ອົງການປົກຄອງບ້ານ
ໝວດທີ 2 - ການກວດກາວຽກງານຈະລາຈອນທາງບົກ
ມາດຕາ 74 (ໃໝ່): ອົງການກວດກາ
ມາດຕາ 75 (ໃໝ່): ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການກວດກາ
ມາດຕາ 76 (ໃໝ່): ເນື້ອໃນການກວດກາ
ມາດຕາ 77 (ໃໝ່): ຮູບການ ການກວດກາ

ພາກທີ X - ສັບປະດາແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່): ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ
ມາດຕາ 79 (ໃໝ່): ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

ພາກທີ XI - ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 80: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ
ມາດຕາ 81: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 82: ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ມາດຕາ 83 (ໃໝ່): ມາດຕະການທາງວິໄນ
ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ): ມາດຕະການປັບໃໝ
ມາດຕາ 85 (ໃໝ່): ມາດຕະການທາງແພ່ງ
ມາດຕາ 86: ມາດຕະການທາງອາຍາ
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່): ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ

ພາກທີ XII - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 88: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕາ 89: ຜົນສັກສິດ
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !