ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ປະທານປະເທດ                                                 ເລກທີ 067/ປປທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28/01/2014
ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານທະຫານ
- ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1;
- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ ທີ 016/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດສະບັບເລກທີ 017/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 23/1/2014.
ປະທານປະເທດ

ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ:
ມາດຕາ1
:  ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານທະຫານ.
ມາດຕາ 2:    ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 

 
 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ