ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຄອມພີວເຕີເບື້ອງຕົ້ນ


ເຜີຍແຜ່: 21/06/2017 09:00:18, ໂດຍ: ແກ້ວມະນີ ຈັນທະວົງ

ຫົວຂໍ້ທີ່1
I.ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ

1.   ຄວາມໝາຍຂອງຄອມພິວເຕີ

ຄອມພິວເຕີແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກຊະນິດໜຶ່ງ  ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໃນດ້ານການຄິດປະມວນຜົນ  ແລະ  ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນທັງຕົວເລກ  ແລະ  ຕົວອັກສອນໄດ້ເພື່ອການເອີ້ນໃຊ້ງານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ  ນອກຈາກນີ້  ຍັງສາມາດຈັດການກັບສັນຍາລັກໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ  ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໂປແກຣມ  ຄອມພິວເຕີຍັງມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆອີກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:  ການປຽບທຽບທາງດ້ານການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ  ການຈັດການຂໍ້ມູນໃນຕົວເຄື່ອງ  ແລະ  ສາມາດປະມວນຜົນຈາກຂໍ້ມູນໄດ້ຕ່າງໆ.

2.   ຄວາມສຳຄັນຂອງຄອມພິວເຕີ

ປະຈຸບັນເທກໂນໂລຊີ  ແລະ  ການສື່ສານໄດ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວ  ໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງມະນຸດ  ອຸປະກອນສື່ສານ  ແລະ  ຄອມພິວເຕີໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນ  ຕໍ່ການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ  ໂດຍສະເພາະການສືກສາຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ການດຳເນີນທຸລະກິດ  ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ  ເຮັດໃຫ້ອົງກອນຕ່າໆ  ນຳເທັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້  ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນ  ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ  ເຊັ່ນ:  ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ  ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອິເລັກໂທນິກ,  ການເຮັດທຸລະກິດ  ແລະ   ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວຽກງານອິນເຕີເນັດ  ຕະຫຼອດຈົນການໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ

II.      ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ

ອຸປະກອນເອເລັກໂທນິກທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ  ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັກວຽກຫຼືເອກະສານທີ່ຊ້ຳໆວ່ອງໄວຂື້ນ,  ການຄຳນວນຕົວເລກຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ,  ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍງ່າຍ,   ການເກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນຖານຂໍ້ມູນ  ແລ້ວສືບຄົ້ນໄດ້  ແລະ  ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ  ເພື່ອສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນ  ເພື່ອບັນເທິງໄດ້.

                                            ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັ້ນຂອງຄອມພິວເຕີ  ມີ  4  ຂັ້ນຕອນຄື:

                                           

                                           III.ສ່ວນປະກອບຂອງຄອມພິວເຕີ


                                            


                                          IV.      ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮາດແວ  ແລະ  ຊອບແວ.

ຄອມພິວເຕີ  ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ  2  ສ່ວນຄື:  Hardware  ແລະ  Software.

                                  1.   Hardware
                                   ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ປະກອບຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ  ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ  ແລະ  ສຳພັດໄດ້ເຊັ່ນ:

                                   2.   Software

   ຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍໂປແກຼມ  ເພື່ອສັ່ງໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກ  ຊອບແວຈະຖືກອ່ານຈາກໜ່ວຍ  ບັນທຶກຂໍ້ມູນ  ສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຊີພີຢູ  ເພື່ອຄວບຄຸມປະມວນຜົນ  ແລະ  ຄຳນວນ.

·                   ຊອບແວ  ແບ່ງອອກເປັນ  2  ປະເພດຄື:  ຊອບແວ  ລະບົບປະຕິບັດການ  ແລະ  ຊອບແວປະຍຸກ.

     1.1.   ຊອບແວ  ລະບົບປະຕິບັດການ  (Operating  System  Software).

ເປັນຊອບແວທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງຮາດແວ  ຊິ່ງຄອມພິວເຕີທຸກເຄື່ອງຈະຕ້ອງມີລະບົບປະຕິ  ບັດການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງສະເໜີ  ລະບົບປະຕິບັດການຍອດນິຍົມໃນປັບຈຸບັນຄື:  Window  Me,  Window  Xp,  OS/2,  Unix  ແລະ  Linux  ລະບົບປະຕິບັດການມີການພັດທະນາ  ແລະ  ປັບປຸງໃຫ້ມຮຸ່ນໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ.

                                   1.2.   ຊອບແວປະຍຸກ  (Application  Software).

ຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ຂຽນຂື້ນເພື່ອສັ່ງໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກສະເພາະດ້ານຕ່າງໆ  ຕາມຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ  ຊອບແວປະຍຸກຈຳແນກໄດ້  2  ປະເພດຄື:

·        ຊອບແວສຳລັບງານສະເພາະດ້ານ  (Special  Purpose  Software)  ຈະມີຄວາມເໝາະສົມກັບງານ  ສະເພາະດ້ານເຊັ່ນ:  ໂປແກຼມສຳລັບການຊື້ຂາຍ  ມີປະໂຫຍດກັບຮ້ານຄ້າ  ຫຼື  ສຳລັບໂປແກຼມສຳລັບຝາກຖອນເງີນກໍ່ຈະມີປະໂຫຍດກັບອົງກອນກ່ຽວກັບການເງິນ  ເຊັ່ນ:  ທະນາຄານ.

·        ຊອບແວສຳລັບໃຊ້ງານທົ່ວໄປ  (General  Purpose  Software)  ເປັນຊອບແວທີ່ສາມາດນຳມາປະ  ຍຸກໃຊ້ກັບງານສ່ວນຕົວໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ  ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ:  Microsoft  Work,  Microsoft  Excel,  Microsoft  PowerPoint,  Photoshop  ແລະ  Oracle  ເປັນຕົ້ນ.

                                  
 


V.      ລັກຊະນະຕົວເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແບບຕ່າງໆ


                                     


                                

 --  ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະແບບ  ຕ່າງມີຂໍ້ດີ  ແລະ  ຂໍ້ເສຍໃນຕົວເອງ  ການເລືອກໃຊ້ງານຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມ  ແລະ  ລັກຊະນະການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້.
                                             ປຽບທຽບລາຍລະອຽດຄຸນສົມບັດຂອງເຄື່ອງ  Desktop  PC  ຫຼື  Notebook
   
                                 


VI.       ສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ສ່ວນປະກອບພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ  ຈະມີຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ  ແຕ່ລະຢ່າງເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະ

                                 


                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 


ອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !