3 ທາດແທ້ 4 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງສື່ສານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 

ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາ ສະເພາະ

ວິຊາການ ເຕັກນິກ ກຳລັງ ປກສ ກົມສື່ສານ ກວດ ກາ ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ກ້ອງວົງຈອນ ປິດ ຢູ່ຕາມ ລຽບ ເສັ້ນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ

 ຍາມໃດບັນດາ ວິຊາການ ວິຊາ ສະເພາະ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີ ການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ຮູ້ເລິກເຖິງຖອງ ໃນ ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສົມກັບ ພັກ-ລັດ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

 

» ຫ້ອງການບໍລິຫານ

ຂໍຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫ້ອງການກົມສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີI
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 1. ທີ່ຕັ້ງ
    
ຫ້ອງການກົມສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ( ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ຫກ ແລະ ເລກລະຫັດແມ່ນ 07 ) ແມ່ນ ຫ້ອງວິຊາສະເພາະໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມສື່ສານ ມີຖານະບົດບາດທຽບເທົ່າກັບບັນດາພະແນກ ອ້ອມຂ້າງທີ່ຂື້ນກັບກົມ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງກົມສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ມາດຕາ 2. ພາລະບົດບາດ
     ຫ້ອງການສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມສື່ສານ ໃນການເກັບກຳສະພາບຮອບ ດ້ານວຽກງານສື່ສານ, ຄົ້ນຄວ້າວາງ ແຜນການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຮັບສ່ອງແສງ, ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການຂອງບັນດາ ພະແນກ ຕາມສານຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ລາຍງານຂໍ້ຄຳເຫັນ ນຳກົມສື່ສສານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີII
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່
     ຫ້ອງການກົມສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນນີ້:

     1. ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ຂອງ ກົມວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານອັນລະ ອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
     2. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ ນຳພາແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ມີແນວຄິດຫຼັກໜັ້ນ ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ມີລະບຽບວິໃນເຂັ້ມ ງວດ, ມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່, ມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດປອດໃສຂາວສະອາດ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ.
     3. ຊີນຳ, ນຳພາ, ບັນຊາ ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ປັບປຸງກຳລັງສື່ສານ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການ ເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ເທື່ອລະກ້າວ.
    4. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກຳຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ.
     5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນວຽກລາຍລະອຽດແຕ່ ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບແແຜນຍຸດທະສາດຂອງກົມ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ພັດທະນາເສນາທິ ການຫ້ອງການ.
     6. ຮັບສ່ອງແສງ, ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການຮອບດ້ານວຽກງານສື່ສານ ຂອງບັນດາພະແນກ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ກົມສື່ສານ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.
     7. ຄົ້ນຄົ້ວ, ກວດກາ, ຕິດຕາມເອກກະສານ, ຈົດໝາຍທາງການທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ ວິຊາສະເພາະ, ບັນທຶກ ຂາເຂົ້າ-ອອກ, ເກັບມ້ຽນສຳນວນສຳເນົາ, ຈັດພິມ-ນຳສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຕາ ປະທັບ, ກາຈ້ຳຂອງກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ຮັກສາ ຄວາມລັບຕາມລະບຽບຫຼັກການກຳນົດໄວ້.
     8. ຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະວຽກງານຫ້ອງການ ໃຫ້ພະນັກ ງານ-ນັກຮົບ, ມີແບບແຜນ ວິທິເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ຮູ້ໜູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານບໍລິຫານນ້າທີ່ຂອງຕົນ.
     9. ກະກ່ຽມບັນດາເນື້ອໃນ ພິທີການ, ງົບປະມານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ, ການຈັດງານລ້ຽງ, ການພົບປະ-ຮັບແຂກ, ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດພາຍໃນກົມສື່ສານ ແລະ ສົມທົບກວດກາຜ່ານ ເນື້ອໃນເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມບັນດາຫ້ອງ, ພະແນກອ້ອມຂ້າງ.
     10. ຈັດຕັ້ງກວດກາເວນຍາມ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນ ສຳນັກງານ ແລະ ນຳພາ ພະນັກງານນັກຮົບ ເຂົ້າຮວ່ມຂະບວນການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ.
     11. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ, ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ກອງບັນ ຊາການ ປກສ ແຂວງ, ນະຄອນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
     12. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກົມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
     13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດ  ໝາຍ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດ ແລະ ສິດ
     ຫ້ອງການກົມສື່ສານ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
     1. ນຳສະເໜີຄຳເຫັນ, ລາຍງານບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນຕໍ່ກົມສື່ສານເພື່ອຂໍສິດ ຊີ້ນຳ ແລະ ພິຈາລະນາຕົກລົງ.
     2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້ອງການ ທີ່ກົມສື່ສານ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ຫຼື ຂະແໜງການຈັດຂື້ນຕາມການມອບໝາຍ.
     3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົບ ບົນພື້ນຖານຖຶກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍ.
     4. ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງວຽກງານສື່ສານ.
     5. ນຳສະເໜີກົມອະນຸມັດການຈັດກອງປະຊຸມ, ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະ ເພາະທີ່ຈັດຂື້ນກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ການມອບໝາຍຂອງກົມ.
     6. ຮຽກເຊີນ, ປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມສາຍຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກາານຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
     7. ນຳສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ແຕາງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ງານຕົວຈິງຂອງພະນັກງານ-ນັກ ຮົບ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
     8. ນຳສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ໃຫ້ແທດເໝາະກຫັບຜົນງານຕົວຈິງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ-ກ່າວ ເຕືອນ, ສະເໜີວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ພາຍໃນຫ້ອງການຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
     9. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຫ້ອງ, ພະແນກ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ກອງບັນຊາ ການ ປກສ ແຂວງ, ນະ ຄອນ, ແລະ ຂະແໜງການພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
     10. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ກົດໝາຍ.

ອ່ານຕໍ່>

ກິລາແລະກິດຈະກຳ
 

- ການແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທະຍາຄານ ເວີນຄຳ ຄັ້ງວັນທີ່ 25-10-2014

- ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ກົມສື່ ສານ ອອກແຮງງານ ເພື່ອ ຮັບຕ້ອນ ວັນ ສຳຄັນຂອງຊາດ

 

 

 
ອອກແຮງງານ
 

- ອອກແຮງງານ ວັນເສົາແດງ   ທີ່ຄ້າຍສົມ ສະຫງ່າ ຂອງພະນັກ ງານ ກົມສື່ສານ.

- ແມ່ຍິງ - ຊາວໜຸ່ມ ປກສ ກົມ ສື່ສານ ແຂ່ງຂັນ ຕີໝາກ ບຸ່ນ ຄັ້ງວັນທີ່ 15-11-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ກົມສື່ສານ © ສະຫງວນລິຂະສິດ 2014,
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:​ ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພິວເຕີ