ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ປະທານປະເທດ                                                ເລກທີ 068/ປປທ
                                         
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28/01/2014
      

ລັດຖະດຳລັດ
ຂອງປະທານປະເທດ
    
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
    
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
     
ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)


-
ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1;
-
ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 021/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;
-
ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະ ບັບເລກທີ 034/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2014.


ປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ:

 

ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ).
ມາດຕາ 2 ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງ ລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
                                            
ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
                                                 
ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ